78 Views

Thực hiện giãn cách trong cơ sở sản xuất

Công ty triển khai các phương án giãn cách trong cơ sở sản xuất để hạn chế việc lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho công nhân viên, bên cạnh đó tuyên truyền công nhân viên thực hiện 5K trong nhà máy.