67 Views

Lắp đặt thêm 2 máy Đúc tại nhà xưởng mới

Chúng tôi vừa lắp đặt thêm 2 máy Đúc tại nhà xưởng mới