213 Views

VPSA tổ chức lấy mẫu test nhanh covid-19 lần thứ 6

Ngày 21/08, vpsa tổ chức lấy mẫu test nhanh covid-19 cho một số công nhân viên. Tất cả các mẫu test đều âm tính.