159 Views

VPSA tổ chức test nhanh covid-19 đợt 5 cho một số công nhân viên

Ngày 15/08/2021. VPSA tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đợt 5 cho một số công nhân viên trong nhà máy. Lần này, công ty cũng thử nghiệm tự lấy mẫu xét nghiệm cho một số công nhân viên.