156 Views

VPSA tổ chức lấy mẫu test nhanh covid-19 cho toàn bộ công nhân viên trong nhà máy

Thực hiện theo quy định của tỉnh Đồng Nai về việc test nhanh covid-19 cho toàn thể công nhân viên. Ngày 17/7/2021, VPSA đã tổ chức lấy mẫu test nhanh covid-19 cho toàn bộ nhân viên trong nhà máy. Buổi lấy mẫu đã diễn ra tốt đẹp, an toàn, và tất cả các mẫu xét nghiêm đều âm tính