76 Views

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.