79 Views

Cách ly y tế một phần phường Trảng Dài

1. Vùng cách ly y tế phạm vi toàn bộ các khu phố 2, 2A, 3A, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A phường Trảng Dài.
2. Vùng cách ly y tế tại khu vực một phần khu phố 3, phường Trảng Dài
– Gồm: 30.554 hộ với 111.163 nhân khẩu.