91 Views

Tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19


Trước tình hình hết sức cấp bách do chủng mới của vi-rút Delta diễn biến nhanh, khó lường; để tiếp tục thực hiện mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân là trên hết và trước hết, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân thực hiện các biện pháp sau :
1. Tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh trong 15 ngày kể từ 0 giờ 00, ngày 02 tháng 8 năm 2021 theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, ấp cách ly với ấp, xã/phường cách ly với xã/phường, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố.
2. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh theo một trong ba phương án:
– Phương án 1: “03 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ).
– Phương án 2: “01 cung đường, 02 địa điểm” (“01 cung đường” là chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển công nhân tập trung từ nơi lưu trú đến nơi sản xuất, “02 địa điểm” là nơi lưu trú tập trung người lao động của từng doanh nghiệp riêng biệt và nơi sản xuất của doanh nghiệp).
– Phương án 3: Linh động áp dụng cùng lúc 02 phương án nêu trên.
Thời gian áp dụng 15 ngày kể từ 0 giờ 00, ngày 02 tháng 8 năm 2021.