88 Views

Tiếp tục cách ly y tế vùng có nguy cơ cao để phòng chống dịch COVID-19


Tiếp tục cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ phường Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai, và một phần phường Phước Tân trên địa bàn thành phố Biên Hòa.